Ook politiezone Mira heeft een vol kader

Ook politiezone Mira heeft een vol kader

Op het politiecollege van 22/11/2022 werden 9 inspecteurs van politie benoemd voor de politiezone Mira. Ze zullen alle 9 starten in de dienst interventie. Daarmee is het operationele kader voor inspecteurs volledig ingevuld en zijn er momenteel 108 operationele inspecteurs benoemd. Het volledige operationele kader omvat 147 operationele ambtenaren. De politiezone Mira is niet de enige zone die een voltallig kader heeft, maar wel een van de weinige.

Rekrutering is een belangrijk onderdeel geworden van moderne bedrijfsvoering. Dat is bij een politiezone niet anders. We hebben in dat opzicht extra aandacht besteed aan het sensibiliseren, motiveren en begeleiden van potentiële kandidaten. Ook hebben we recent ingezet op het actief rekruteren in scholen, organiseren van infoavonden en het deelnemen aan de open bedrijvendag. De recente investeringen die werden gedaan in gebouw en middelen dragen zeker ook bij om als moderne en aantrekkelijke werkgever naar voor te kunnen komen waarin vooral het familiale karakter van onze werkomgeving belangrijk is. Ook werd de groep van personeelsleden die nieuwe rekruten begeleiden uitgebreid. Zo kan aan geïnteresseerden uitgelegd worden dat de politiezone Mira inzet op polivalentie en werknemers de mogelijkheid geeft om naast hun reguliere werking zich ook in te zetten in een tweede werkstroom. Al deze inspanningen blijken nu succesvol te zijn.

Het nieuwe rekruteringsbeleid van de geïntegreerde politie is recent veranderd. Daardoor zijn het de lokale politiezones en federale politiediensten die zelf moeten instaan voor het actief motiveren van kandidaten om voor hen te kiezen.