Disclaimer

Disclaimer

Verantwoordelijkheid

De Politiezone Mira is verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Contactgegevens

Je kan ons contacteren via ons e-mailadres: pz.mira@police.belgium.eu. Je kan ons vinden op volgend adres: Kalkhoevestraat 4, 8790 Waregem. We zijn telefonisch bereikbaar via 056/6267.00

Algemene gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

U kan uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door de Politiezone Mira te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Doel en inhoud van de website

De website geeft u algemene informatie en biedt u ook de mogelijkheid om ons op een vlotte en veilige manier gegevens te bezorgen die wij gebruiken met het oog op een correcte dienstverlening.

Waar mogelijk en met uw toestemming vullen wij voor u sommige gegevens al vooraf in.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in hun huidige staat, zonder dat men garanties levert. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Politiezone Mira te raadplegen.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kan men niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst beschouwen. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst beschouwt men als officieel.

Mits het bekomen van uw toestemming kan men de formulieren die men u aanbiedt om ons uw gegevens te bezorgen op voorhand invullen. Deze gegevens zal men op een veilige manier en met respect voor de privacywetgeving uit de authentieke gegevensbronnen ophalen.

Aansprakelijkheid

De Politiezone Mira levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en bijgewerkt is.

De Politiezone Mira spant zich in om de website met alle mogelijke manieren te beveiligen en eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken.

De Politiezone Mira kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste informatie is terug te vinden op de website of dat er zich technische fouten voordoen, zoals o.a. een onderbreking van de beschikbaarheid van de website.

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien er zich technische fouten voordoen zal de Politiezone Mira er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Men kan de Politiezone Mira niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Men kan de Politiezone Mira ook niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van hyperlinks naar andere websites die op deze website zijn terug te vinden, aangezien de Politiezone Mira daarover geen technische of inhoudelijke controle uitoefent.

Intellectuele eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mogen de teksten, foto’s, afbeeldingen, video- en geluidbestanden die op deze website beschikbaar zijn alleen worden gebruikt met de  uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de politie.

Uploaden van bestanden

De Politiezone Mira kan geen onbeperkte upload garanderen. De Politiezone Mira behoudt zich bijgevolg het recht voor om te beslissen welke informatie die werd geüpload uiteindelijke op de website zal terechtkomen. De Politiezone Mira kan te allen tijde beslissen om bepaalde informatie te verwijderen van de website. De Politiezone Mira beschikt over de mogelijkheid om regelmatig de inhoud van de geüploade informatie te controleren.

De Politiezone Mira kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot de uploaddienst wordt onderbroken of verstoord door technische manoeuvres of niet-toegestane interventies. De Politiezone Mira behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de uploaddienst te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

De Politiezone Mira mag u op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing  de toegang tot de uploaddienst ontzeggen wanneer de Politiezone Mira vaststelt dat u de voorwaarden inzake de uploaddienst niet naleeft.

Door het uploaden van informatie machtigt u de Politiezone Mira om dit materiaal op de website te gebruiken.

U waarborgt dat de informatie die u uploadt geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en u gaat ermee akkoord de Politiezone Mira volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, honoraria van advocaten, schade, kosten en andere schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit dergelijke inbreuk.

Het is u in geen geval toegestaan om informatie te uploaden die een racistisch, haatdragend, beledigend of pornografisch karakter vertoont of in strijd is met de goede zeden en/of bestaande Belgische wetgeving of besmet is met een virus of gelijkaardige kwaadaardige programmatuur of die in eender welk ander opzicht schade kan veroorzaken aan de Politiezone Mira of derden. Het is evenmin toegestaan om reclame, commerciële advertenties en ieder ander publicitair materiaal te uploaden. U zal de Politiezone Mira volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge het uploaden van zulke ontoelaatbare informatie.

U mag bovendien de uploaddienst niet gebruiken op een andere manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

De Politiezone Mira verzoekt u om iedere ongepaste informatie die werd geüpload te signaleren, zodat de Politiezone Mira de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Wijzigingen

De Politiezone Mira behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Politiezone Mira respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert behandelt men vertrouwelijk. Voor meer inlichtingen kan u onze privacyverklaring raadplegen.

Logbestanden

De Politiezone Mira registreert uw bezoek aan deze website. Men gebruikt deze informatie uitsluitend om de website te verbeteren.

Technische logbestanden die als enige doel de technische ondersteuning hebben bewaart men maximum één maand.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Wanneer U deze website gebruikt gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat het Belgisch recht van toepassing is.

Vragen aan de verantwoordelijke DPO van de politiezone Mira stelt u via onderstaand formulier.