Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

We overlopen de fenomenen waar we actief op monitoren en sturen. De cijfers die bij elk fenomeen staan, zijn totalen die later in de presentatie zullen geduid worden.

Een belangrijke trend die we nu al kunnen meegeven is een plafonnering van het aantal aangiften in ICT-crime en een daling van het aantal inbraken.

Over het algemeen merken we dat er de laatste 5 jaar minder inbraken gepleegd worden.

Vooral in 2020 lag het aantal woninginbraken heel laag, wat mogelijks grotendeels te verklaren is door de strenge coronamaatregelen en een strenge lockdown.

In 2021 zette deze dalende trend zich verder, MAAR tijdens het laatste kwartaal merkten we opnieuw een stijging. Normaalgezien zijn er ongeveer 33 inbraken per kwartaal. Dit jaar viel het op dat in het laatste kwartaal 77 inbraken in gebouwen werden gepleegd.

Opvallend was bijvoorbeeld de serie inbraken in het laatste deel van 2021 in de regio’t Leeuwke in Waregem.
We kunnen daarnaast ook opmerken dat bijna 1 op 3 van de inbraken in woningen tussen 16u en 20u gebeuren.
Ook noteren we van de 177 inbraken in gebouwen 67 pogingen ten opzicht van 110 voltooide inbraken. Van die 177 inbraken zijn er 127 woninginbraken.

Binnen het zonaal veiligheidsplan zijn er in de Pz Mira per op te volgen fenomeen werkgroepen dienstoverschrijdend opgezet om acties/preventie/kwaliteit op proces-verbaal en onderzoek uit te werken. Onder meer is er voor inbraken ook een werkgroep opgericht.

Naast inzet op operationele acties, zichtbare patrouilles en patrouilles met anonieme voertuigen wordt er ook sensibilisering verricht via onze verschillende mediakanalen.

Ook hebben burgers de kans om afwezigheidstoezicht via de politie aan te vragen. In dat geval wordt via een patrouilleschema extra toezicht gehouden. De patrouilleschema’s kunnen door de collega’s op het terrein via een app worden opgevolgd. (digitalisering terrein via FOCUS)

Dit zijn voorbeelden van hoe we sensibiliserend te werk gaan.
Er wordt sensibiliserend gewerkt via de klassieke media in de vorm van persberichten, maar ook via onze eigen website en sociale media. Daarop wordt gefocust op partnerschap van onder andere het federale preventieplatform BESAFE. Zij zijn gespecialiseerd in diefstalpreventie en bieden correcte en bruikbare informatie.

Ook leveren we regelmatig content aan voor de gemeentebladen waarin verder sensibiliserend wordt gewerkt.
Daarnaast zetten we in op kwaliteit van het onderzoek en de adequate doorverwijzing na vaststellingen van inbraken naar sociale dienst (slachtofferhulp) en het CAW.

Er is een grote daling van de fietsdiefstallen in Waregem de afgelopen 5 jaar (van 196 naar 80).

In alle andere gemeenten ligt het aantal fietsdiefstallen in 2021 ook lager dan in 2017.
Deels is die trend te verklaren door de omgevingcamera’s aan het station en in het centrum. Dat maakt ook mogelijk dat er degelijk onderzoek kan worden gedaan. Tegelijk biedt het een ontradend effect.
Belangrijk is ook dat de drempel voor aangiften voor fietsdiefstallen vergemakkelijkt werd door het online platform ‘Police On Web’. Daar kunnen burgers van thuis uit een aangifte doen en zelf de gegevens aanleveren die nodig zijn voor een kwalitatief proces-verbaal.
Het is veilig én kan door de burger gedaan worden op het moment dat hij dat wil.

In het fenomeen drugs zit zowel drugsbezit, vervoer als fabricatie verwerkt.
Traditioneel vinden we de meeste drugs tijdens gerichte controles op grote evenementen (bv. Voltage in Zwevegem, Cirque Magique in Avelgem, Hype-O-Dream in Waregem).

Door de coronamaatregelen gingen sommige van deze evenementen niet door, wat zichtbaar is in de cijfers.
In de zomer van 2021 ging Voltage en Cirque Magique door. Veel van de 304 inbreuken werden daar vastgesteld.

ICT-crime is een fenomeen dat de laatste jaren steeds in omvang bleef toenemen. Dit jaar is er een stagnatie waar te nemen in het aantal aangiften.
Toch valt de stijgende trend van 2017 tot 2021 op. Het aantal PV’s is ruim verdrievoudigd.

In mei 2021 werd een overlegplatform opgericht tussen parket en politie. Die werkgroep heeft meteen tot doel gehad om Belgische rekeningen van verdachten te blokkeren als er tijdig een aangifte wordt gedaan.
We noemen een paar concrete dossiers waarbij rekeningen werden geblokkeerd en nadeel werd voorkomen:
In één geval werd 1270 EUR op een verdacht rekeningnummer geblokkeerd en overgemaakt aan het COIV, ter beschikking van het parket
In een ander geval werd 2506 EUR geblokkeerd en meteen aan het slachtoffer bezorgd.

Ook wordt er continu gestuurd op verdere opleiding van onze medewerkers om de kwaliteit van aangiften te verbeteren. Vooral de EEI’s zijn cruciaal. Dat zijn essentiële elementen zoals telefoonnummers, bankrekeningnummers. Die worden meteen gevat om actieve opvolging en bijsturing te kunnen doen.

Slachtoffers die we snel kunnen helpen met het oog op blokkeren van rekeningen en recupereren van gelden, hoeven geen afspraak te maken en kunnen te allen tijde meteen aangifte doen via de dienst 101.

Voor niet dringende aangiften in het kader van ICT-crime, kunnen burgers een afspraak maken via onze online agenda. Zo kunnen burgers aangifte doen op het moment dat het hen het beste uitkomt.
Cruciaal is dat burgers op dat moment zelf zoveel mogelijk informatie kunnen aanbrengen. We spreken dan over e-mailheaders, IP-adressen, telefoonnummers, gesprekken met verdachten, …

Om ICT-crime een antwoord te bieden, zetten we ook in op preventie.

We sensibiliseren via: onze website, sociale media en via gemeentebladen. Daarvoor maken we gebruik van informatie van safe-onweb. Het is een federaal platform dat enkele jaren geleden werd opgericht naast besafe.
In de zomer van 2021 circuleerde een oplichtingstruc waarbij de naam van Itsme werd gebruikt. We hebben daarbij meteen gecommuniceerd en konden via facebook 1,5 miljoen mensen bereiken.

Tijdens de strenge lockdown van 2020 merkten we een stijging van het aantal IFG gerelateerde feiten. In 2021 merken we echter weer een lichte daling.

Die stijging van 2020 is ook deels te verklaren door een andere registratie. Intra-familiaal geweld is een grote noemer waaronder verschillende feiten vallen. IFG-geweld kan onder andere van fysische, psychische en economische aard zijn. Ook niet-naleven van een vonnis inzake bezoekrecht/niet betalen onderhoudsgeld, behoort tot IFG.

De toegenomen registratie zorgt voor een beter opvolging door onze sociale dienst.
Er wordt vanuit onze organisatie nadruk gelegd op adequate opvolging, partnerschap en doorverwijzing.

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een risicotool waarbij de gevaarssituatie wordt ingeschat door het parket. Het parket poogt op deze wijze via een vroegdetectie aan indicatoren door de politie adequaat te interveniëren in gevaarssituaties.
Ook wordt vanuit het parket gevraagd om steeds over te gaan tot herbezoek of hercontactname van de betrokken personen binnen een IFG-situatie. Op deze wijze wil het parket kort op de bal spelen.

Er is eveneens een ketengerichte aanpak intrafamilaal geweld in West-Vlaanderen opgestart sinds september 2021. PZ Vlas en PZ Mira vormen trekkers in dat project.
Voor de ketengerichte aanpak wordt er samengewerkt met diverse partners zoals OCMW, CAW, politie, justitiehuizen,…
Het doel is om dossiergericht naar een concrete aanpak en oplossingen toe te werken. Dossiers zijn bespreekbaar wegens het gedeeld beroepsgeheim. Daar wordt bekeken welke hulpverlening per geval van toepassing is.
Het voornoemde ketenoverleg kan leiden naar het volgende initiatief: family justice center, wat reeds van toepassing is in Limburg, Antwerpen en Mechelen. Het family justice centrum werkt multidisciplinair zoals het Zorgcentrum na seksueel geweld (gesitueerd AZ Delta Roeselare) dat op heden reeds actief is (=multidisciplinaire aanpak van seksueel geweld (aangifte, forensisch onderzoek, psychologische begeleiding,…alles kan worden verricht op 1 locatie zodat het slachtoffer slechts 1X zijn of haar verhaal moet brengen)).

In februari 2022 worden 2 zedeninspecteurs opgeleid binnen de politiezone Mira om in voornoemd centrum de aangifte en opvolging te doen. Elke politiezone dient capaciteit te leveren aan het Zorgcentrum na seksueel geweld (AZ Delta Roeselare).

De politiezone Mira zet in op verkeersveiligheid op verschillende vlakken. Controleren op snelheid is daarvan een belangrijk onderdeel.
In 2021 reden 217.318 voertuigen langs ons flitsvoertuig. Daarvan reden 26.629 voertuigen te snel, dat is meer dan 12%.

(in voornoemde cijfers zijn de flitspalen niet inbegrepen daar we pas in maart het correcte cijfer hierover knn terugkoppelen – verwerking gebeurt door een andere entiteit).
Als we de flitspalen eveneens in rekening brengen ramen we op 31.000 snelheidsinbreuken op jaarbasis.

Het snelheidspercentage 2021 ligt in lijn met de snelheidsovertredingen van 2020.

Snelheid in het verkeer is een belangrijke prioriteit. Daarom werd de werking van het flitsvoertuig uitgebreid (uitbreiding flitsteam, meer flitscontroles). Het zorgt voor meer diversiteit in controleplaatsen en controletijdstippen.
Het algemene doel is het verhogen van de verkeersveiligheid door de pakkans te verhogen met inzet op gedragsverandering van de overtreder.

De zwaarste overtreding werd gemaakt in de Waregemstraat in Waregem. Daar reed een voertuig aan een gemeten snelheid van 147 km/u in een zone waar 70 km/u de maximaal toegelaten snelheid was.

Alcohol vormt ook een prioriteit binnen het verkeersveiligheidsbeleid.

Alcoholcontroles worden verricht via acties, tijdens patrouille/interventie en bij verkeersongevallen. Hierdoor wordt er gestuurd op een continue pakkans.

In totaal werden 13.020 bestuurders gecontroleerd waarbij 3,58% alarm of positief blaast.

Indien we de controles nader bekijken, stellen we vast dat bij alcoholcontroles in het kader van verkeersongevallen, 1 op 5 van de bestuurders positief (A+P) blies in 2021.
In het kader van controle-acties en ambtshalve controles op het terrein blaast 3% positief (A+P)

We registreerden 926 ongevallen in 2021. Dat aantal omvat enerzijds het aantal interventiefiches waarbij een Europees aanrijdingsformulier werd ingevuld, alsook de processen-verbaal die werden opgesteld.

2021 ligt op dat vlak in lijn met 2020. Een dalende trend is duidelijk zichtbaar van 2017 tot 2021.

Een nuance die moet worden gemaakt is dat deze cijfers de ongevallen zijn waar wij ter plaatse zijn geweest. Een onbekend deel van de verkeersongevallen bestaat uit mensen die het zelf onderling via de verzekeringen regelen.

Het aantal verkeersongevallen waarbij minstens 1 fietser betrokken is, bedraagt in 2021 76. Een daling ivgm 2020 en 2019 waarbij er 100 verkeersongevallen met fietser werden vastgesteld.

We geven nog de cijfers mee van de straten binnen onze zone waar 10 of meer ongevallen plaats vonden.
Deze vinden plaats voornamelijk op de grote verbindingsassen.

Om af te sluiten werpen we een blik op de toekomst.

De verkeerscel van de politiezone Mira zal uitgebreid worden met 1 inspecteur. Vorig jaar werden 4 gemotiveerde collega’s binnen onze zone opgeleid tot verkeersspecialist. De verkeerscel werkt voor hun acties nauw samen met andere diensten in de politiezone maar ook met de omliggende politiezones voor grotere gecoördineerde acties.

De politiezone Mira, zal in samenwerking met de politiezones Gavers en Midow 1 zedeninspecteur leveren aan het Zorgcentrum na seksueel geweld.

Ook zullen we intern een medewerkers tevredenheidsonderzoek organiseren op de peilen naar de tevredenheid en beleving van onze medewerkers alsook om de organisatiewerking blijvend te optimaliseren.

Lancering van de WODOCO-app in de Focus-applicatie waardoor de wijkinspecteurs woonstcontroles via een mobiele app kunnen uitvoeren. Inzet op digitalisering en efficiëntie van de informatieverwerking.

Daarnaast werken we aan een uniform GAS-reglement in onze meergemeentezone, dit in het kader van administratieve vereenvoudiging.

Om af te sluiten werpen we een blik op de toekomst.

De verkeerscel van de politiezone Mira zal uitgebreid worden met 1 inspecteur. Vorig jaar werden 4 gemotiveerde collega’s binnen onze zone opgeleid tot verkeersspecialist. De verkeerscel werkt voor hun acties nauw samen met andere diensten in de politiezone maar ook met de omliggende politiezones voor grotere gecoördineerde acties.

De politiezone Mira, zal in samenwerking met de politiezones Gavers en Midow 1 zedeninspecteur leveren aan het Zorgcentrum na seksueel geweld.

Ook zullen we intern een medewerkers tevredenheidsonderzoek organiseren op de peilen naar de tevredenheid en beleving van onze medewerkers alsook om de organisatiewerking blijvend te optimaliseren.

Lancering van de WODOCO-app in de Focus-applicatie waardoor de wijkinspecteurs woonstcontroles via een mobiele app kunnen uitvoeren. Inzet op digitalisering en efficiëntie van de informatieverwerking.

Daarnaast werken we aan een uniform GAS-reglement in onze meergemeentezone, dit in het kader van administratieve vereenvoudiging.

We vermelden ook graag dat imago en identiteit cruciaal worden de komende jaren in het politielandschap.
We lanceerden daarom onze nieuwe website waarin een moderne look gecombineerd wordt met toegankelijke en begrijpbare informatie. Al het nieuws van onze zone alsook de preventieve tips worden vanop dit platform gedeeld naar andere media, zoals onze vrij populaire facebookpagina.

De website heeft een moderne look, en biedt ook een gebruiksgemak voor burgers. Er werd een chatbot geïnstalleerd die via voorgeprogrammeerde scenario’s voor vele vragen meteen een antwoord biedt.

Vragen over het jaaroverzicht? Stel ze in onderstaand formulier.