Beleid en opvolging

Beleid en opvolging

Beleid

De korpschef is, onder het gezag van het politiecollege, belast met de uitvoering van het globaal politiebeleid binnen de zone. 
Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het korps en de uitvoering van het beheer ervan. 
Daartoe beschikt hij over een ondersteunde dienst beleidsondersteuning en zijn directiecomité. 

De politiezone Mira wordt geleid door HCP Frederik Vandecasteele.

Zonaal veiligheidsplan en jaarverslag

Een zonaal veiligheidsplan wordt om de 6 jaar opgemaakt en is geënt op het nationaal veiligheidsplan. Echter is het zonaal veiligheidsplan een verfijnder plan met aandachtspunten die belangrijk zijn voor de eigen politiezone. Dit zogenoemde politieplan is een leidraad voor de werking van ons politiekorps voor de komende jaren.

Zonaal veiligheidsplan voor de beleidsperiode van 2020-2025. Sinds 1 januari 2020 heeft de politiezone Mira een nieuw zonaal veiligheidsplan. In dit plan wordt het veiligheidsbeleid en de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. De prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan (beleidsperiode 2020-2025) voor de politiezone Mira:

 1. Veiligheid en leefbaarheid:
 • Verkeer: aanpak van verkeersongevallen en snelheid in het verkeer
 • Eigendomsdelicten met focus op inbraken en fietsdiefstal
 • Drugs
 • Intra familiaal geweld
 • Informaticacriminaliteit/ internetfraude
 • Bestuurlijke handhaving
 1. Organisatiewerking en -ontwikkeling:
 • Communicatie/ Identiteit en Imago
 • Informatiedoorstroming
 • Welzijn en HRM
 • Kwaliteitszorg in de organisatiewerking en ecologisch gericht

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.

Directiecomité

Wekelijks komen de officieren samen om met de korpschef en zijn beleidsdienst de dagdagelijkse werking en sturing te bespreken. De verschillende diensten van de zone worden vervolgens op de hoogte gehouden van wat hier werd besproken.

Zonesecretaris
De zonesecretaris wordt belast met het opstellen, overschrijven en ondertekenen van notulen van het politiecollege en de politieraad en wordt aangeduid door deze beide organen.

Andere bevoegdheden van de zonesecretaris zijn: Op de hoogte blijven van reglementering, voorbereiding en verslaggeving van andere vergaderingen (zoals zittingen van de Zonale Veiligheidsraad, het syndicaal overleg, stafvergaderingen, …,  contact met bestuurlijke – en voogdijoverheden, algemeen juridisch advies, beleidsondersteuning, behandeling van briefwisseling gericht aan het politiecollege en aan politieraad.