Personeel

Personeel

Er werd in 2020 bepaald in het BOC (Bijzonder Overlegcomité) en de politieraad dat de politiezone Mira 172 personeelsleden mag tellen:

 • 147 operationele personeelsleden
 • 25 statutaire burger-personeelsleden

Dat is niet altijd zo geweest. Bij de start van de politiezone Mira in 2002 werden de minimumnormen vastgelegd op 133 personeelsleden: 123 operationele personeelsleden en 10 statutaire burger-personeelsleden.

De diensten van de politiezone Mira zijn opgedeeld in een operationele en een steunpijler:

De operationele pijler

Deze diensten omvatten de basispolitiezorg zoals die ook bij de politiezone Mira wordt geboden. Daaronder vallen volgende diensten:

 • Recherche 
 • Interventie
 • Wijkwerking
 • Openbare Orde
 • Verkeer
 • Politionele slachtofferbejegening 
 • Onthaal

De pijler steundiensten

Deze diensten bieden ondersteuning aan de medewerkers uit de vorige pijler.

 • HRM (personeelsdienst)
 • Financiën, ICT en middelen
 • Intern Toezicht 
 • Communicatie 
 • Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

De structuur van het korps werd gevisualiseerd in een organogram. 

PZ Mira telt 167 personeelsleden.